ایرانیان پوشش

تنها شرکت جنرال ارزیابی خسارت بیمه ای

پروانه فعالیت شرکتهای ارزیابی خسارت ، هر ۳ سال یکبار توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمدید میشود.

تمدید مدت اعتبار پروانه فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵