ایرانیان پوشش

ارزیابان منتخب دوره جدید هیئت مدیره ایرانیان پوشش

( همگی کارشناس رسمی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

مهندس ابراهیم ایران نژاد

به نمایندگی ارزیابان هواپیما

سرهنگ علی راهبری

به نمایندگی ارزیابان مالی وسایل نقلیه زمینی

مهندس علیرضا وطن دوست ممقانی

به نمایندگی ارزیابان آتش سوزی وخطرات تبعی

خانم مهری فکوری

به نمایندگی ارزیابان بیمه های زندگی و حادثه

دکتر علیرضا بیات

به نمایندگی ارزیابان مهندسی صنایع و معادن

حسین امینی صدر

به نمایندگی ارزیابان بدنی (جانی) وسایل نقلیه موتوری زمینی

تیمسار یوسف منصورنیا

به نمایندگی ارزیابان اتومبیل

ساره ایزدپناهی

به نمایندگی ارزیابان باربری و کشتی

حسین هاشمی طاهری

به نمایندگی ارزیابان درمان

دکتر مهرداد خصم افکن

به نمایندگی ارزیابان محصولات کشاورزی و دام و طیور و اسب

فیروز فرزانه ممتاز

به نمایندگی ارزیابان مسئولیت