مشاوره

شرکت ارزیابان ایرانیان پوشش در جهت افزایش آگاهی و اعتماد سازی برای بیمه گران و بیمه گذاران در خصوص کاهش ریسک های بیمه گری و شناسایی بیمه نامه های موثر اقدام به خدمات مشاوره می نماید.

بررسی وظایف، مسئولیت‌ها و مهارت‌های مشاور بیمه


– استفاده از آمار و ارقام

 – توضیح دقیق و شفاف سازی کلوز های بیمه

– در نظر گرفتن شرایط بیمه گر و بیمه گذاران برای کاهش ریسک

– تبیین محدودیت‌های بیمه نامه های صادر شده

– توضیح اموری که ممکن است باعث نادیده گرفتن تعهد شود

– ایجاد حس اعتماد در بیمه گذاران و افزایش ضریب نفوذ بیمه