ایرانیان پوشش

مشاوران ارشد مدیریت عامل

مشاوران عالی ارزیابی

وظیفه : ناظران سیستمی و کنترل واحد ارزیابی (ریسک – خسارت)

۱- سرهنگ حسین امینی صدر – ارزیابی جانی بیمه های اتومبیل

۲- دکتر مهرداد خصم افکن – ارزیابی بیمه های دام وطیور

۳- مهندس علیرضا وطن دوست – ارزیابی بیمه های آتش سوزی

۴- دکتر علیرضا بیات – ارزیابی بیمه های مهندسی

۵- خانم مهری فکوری – ارزیابی بیمه های حوادث و عمر

۶- سرهنگ علی راهبری – ارزیابی بیمه های مالی (شخص ثالث ) وسایل نقلیه

۷- خانم ساره ایزد پناهی – ارزیابی بیمه های حمل و نقل

۸- مهندس نصرالله بیات – ارزیابی کیفیت

۹- خلبان محمد حسن صفاری – ارزیابی بیمه های هواپیما

۱۰- دکتر محمود باقری – ارزیابی اسناد پزشکی