ایرانیان پوشش

مشاوران ارشد مدیریت عامل

مشاوران عالی ارزیابی

وظیفه : ناظران سیستمی و کنترل واحد ارزیابی (ریسک – خسارت)

۱- سرهنگ حسین امینی صدر – ارزیابی جانی بیمه های اتومبیل

۲- دکتر مهرداد خصم افکن – ارزیابی بیمه های دام وطیور

۳- مهندس علیرضا وطن دوست – ارزیابی بیمه های آتش سوزی

۴- تیمسار یوسف منصورنیا – ارزیابی بیمه های بدنه و خودروهای سنگین

۵- دکتر علیرضا بیات – ارزیابی بیمه های مهندسی

۶- خانم مهری فکوری – ارزیابی بیمه های حوادث و عمر

۷- سرهنگ علی راهبری – ارزیابی بیمه های مالی (شخص ثالث ) وسایل نقلیه

۸- فیروز فرزانه ممتاز – ارزیابی بیمه های مسولیت مدنی در قبال کارفرما

۹- خانم ساره ایزد پناهی – ارزیابی بیمه های حمل و نقل

۱۰- حسین هاشمی طاهری – ارزیابی بیمه های درمان

۱۱- مهندس نصرالله بیات – ارزیابی کیفیت

۱۲- خلبان محمد حسن صفاری – ارزیابی بیمه های هواپیما

۱۳- دکتر محمود باقری – ارزیابی اسناد پزشکی