ایرانیان پوشش

تعریف بیمه کشاورزی :
انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می باشد.

مفهوم بیمه کشاورزى:
بیمه محصولات کشاورزى در تئورى یک مکانیزم مشارکت در پذیرش ریسک است. اما درعمل یک ابزار هزینه بر جهت انتقال ریسک از کشاورزان و تولید کنند گان به بیمه گران دولتى یا خصوصى مى باشد .

هدف از ایجاد بیمه محصولات کشاورزی توسط دولت:
دولت به منظورحمایت از تولید کنند گان بخش کشاورزى و دامدارى و جبران بخشی از زیان ها وخسارات آنها در هنگام بروز حوادث قهرى و طبیعى، براى اینکه کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به تقلیل و بکارگیرى شیوه هاى جدید تولید وهمچنین گسترش سطح زیر کشت اقدام کنند صندوق بیمه محصولات کشاورزى رابعنوان یکى از اهرم هاى توسعه کشاورزى مطرح نمود، زیرا با استفاده از این سازو کار نه تنها مى توان از طریق پس اندازى هاى اندکى که جمع کثیرى از کشاورزان به عنوان حق بیمه مى پردازند، باعث می شود که بخشی از خسارت وارد به کشاورزان خسارت دیده جبران گردد، همچنین بوسیله آن مى توان امنیت بیشترى را براى تولید کنندگان کشاورزى فراهم آورد. لذا آنچه مسلم است اینکه ” بیمه محصولات کشاورزى” نقش بسیار موثرى به ویژه در دوران گذر کشاورزى از کشاورزى سنتى به کشاورزى تجارتى نیزایفا مى کند.

موارد تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی:
بیمه محصولات کشاورزی نوعى بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزى درمقابل انواع آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای، حوادثى مانند آتش سوزى وزلزله وانواع بلایای طبیعی مانند تگرگ، طوفان، ورس، سیل، صاعقه، گرمازدگى وخشکسالی و یخبندان و تغییرات ناگهانى دما و گاه حتى بى موقع ممکن است خسارت زیادى به کشاورزان وارد کند مورد پوشش قرار مى دهد و خسارت مالى وارد به کشاورز بیمه گذار در دوره کاشت ، داشت و برداشت تا میزان مورد تعهد بیمه گررا جبران مى کند.

سایر موارد تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی:
بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیع تر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرح هاى جنگلدارى، مرتع دارى و آبخیز دارى درمقا بل خسارت هاى ناشى از سوانح طبیعى و حوادث قهرى نظیر تگرگ ، طوفان ، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه اى و امراض حیوانى و قرنطینه اى مى باشد که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر.در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت ، بیمه گر موظف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قید شده و مندرج در قرارداد بیمه مى باشد. گفتنی است که هم اکنون ۱۸۱ محصول در ایران زیر پوشش این صندوق است و تا پایان برنامه چهارم توسعه ۵۰ درصد محصولات کشاورزی بیمه خواهد شد.