ایرانیان پوشش

ارزیابان منتخب دوره جدید هیئت مدیره ایرانیان پوشش

( همگی کارشناس رسمی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

مهندس ابراهیم ایران نژاد

به نمایندگی ارزیابان بدنی (جانی) وسائل نقلیه موتوری زمینی

علی راهبری

به نمایندگی ارزیابان مالی (شخص ثالث) وسایل نقلیه موتوری زمینی

مهندس علیرضا وطن دوست ممقانی

به نمایندگی ارزیابان آتش سوزی وخطرات تبعی

خانم مهری فکوری

به نمایندگی ارزیابان بیمه های زندگی و حادثه

دکتر علیرضا بیات

به نمایندگی ارزیابان مهندسی صنایع و معادن

حسین امینی صدر

به نمایندگی ارزیابان اتومبیل

یوسف منصورنیا

به نمایندگی ارزیابان مالی (بدنه) وسایل نقلیه موتوری زمینی

ساره ایزدپناهی

به نمایندگی ارزیابان باربری ، کشتی و هواپیما

حسین هاشمی طاهری

به نمایندگی ارزیابان درمان

دکتر مهرداد خصم افکن

به نمایندگی ارزیابان محصولات کشاورزی و دام و طیور و اسب

فیروز فرزانه ممتاز

به نمایندگی ارزیابان مسئولیت